Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van QualityZorg. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van QualityZorg. Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten van QualityZorg altijd voorop. Daarom stimuleert de cliëntenraad ook steeds een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening van QualityZorg op uw wensen en eisen. De cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat QualityZorg biedt. De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Uw stem wordt gehoord bij de cliëntenraad van QualityZorg

Mevr. Beckers

De cliëntenraad onderhoudt contacten met de directie van QualityZorg en brengt zij de officiële adviezen uit. Mogelijke onderwerpen waarover een cliëntenraad advies kan uitbrengen zijn:

  • klachtafhandeling
  • kwaliteitsbeleid
  • samenwerkings- of fusieplannen.

Hoe werkt een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van QualityZorg wonen. Gewoonlijk vier keer per jaar komen zij bijeen om te vergaderen. Bovendien overlegt de cliëntenraad met de directie van QualityZorg, met de verschillende zorgmanagers en met andere deskundigen.

Hoe houd de cliëntenraad contact met de cliënten?

De cliëntenraad onderhoudt structureel contact met de cliënten door middel van enquêtes, klankbordgroepen en cliëntpanels. Ook heeft de cliëntenraad contact met regionale patiënten- en consumentenplatforms, met het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraad en met cliëntenraden van andere instellingen. Zo krijgt de cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en hoe deze kan worden verbeterd.

Wettelijke verplichting

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, QualityZorg wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De wetgever geeft de cliëntenraad dus een aantal wettelijke instrumenten om de medezeggenschap daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Denkt u bijvoorbeeld aan het kwaliteitsbeleid en het goed omgaan met klachten. Ook bespreekt de cliëntenraad financiële en organisatorische zaken met QualityZorg en praten mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Ook als er eventuele samenwerkings- of fusieplannen met andere organisaties bestaan, wordt de cliëntenraad bij zo´n proces vanaf het begin betrokken. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

Heeft u vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad, dan kunt u die schriftelijk doorgeven. De contactgegevens van QualityZorg vindt u hier

Heeft u interesse in een deelname in de cliëntenraad van QualityZorg?

Neem contact op