Hoe kan ik QualityZorg bereiken?

Qualityzorg is telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op 020-407 10 40. Na 17:00 uur is dit telefoonnummer bereikbaar voor spoed- en noodgevallen. Buiten onze telefonische bereikbaarheid kunt u ook een mail sturen naar info@qualityzorg.nl.

Hoe word ik patiënt bij QualityZorg?

We kunnen u in zorg nemen zodra we een uitgebreide verwijzing hebben ontvangen van uw huisarts of specialist in het ziekenhuis. Zij weten hoe ze u moeten aanmelden voor wondzorg. In overleg met QualityZorg worden de startdatum en frequentie van zorg bepaald. Nadat de gegevens door ons gecontroleerd en ingevoerd zijn, nemen we contact met u op om onze werkwijze uit te leggen. U hoort dan wanneer ons eerste bezoek zal zijn en wat dit bezoek inhoudt.

Wie bestelt mijn verbandmateriaal?

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis of na bezoek aan de poli krijgt u voor het eerste zorgmoment verbandmaterialen mee. De wondverpleegkundige van QualityZorg beoordeelt tijdens het eerste bezoek of u voldoende verbandmaterialen heeft. Wanneer er niet voldoende verbandmaterialen zijn of wanneer het behandelplan wijzigt, bestelt de wondverpleegkundige nieuwe verbandmaterialen voor u. Heeft u eerder verbandmaterialen nodig? Dan kunt u bellen met Excen: 020 - 497 55 99 of een e-mail sturen naar info@excen.nl. Uw verbandmaterialen worden bij u thuis afgeleverd.

Hoe laat kan ik de verpleegkundige verwachten?

De verpleegkundige die u gaat bezoeken belt u de avond van tevoren tussen 17:00 uur en 20:00 uur om de zorgtijd aan u door te geven. Omdat wij pas de dag voordat we u bezoeken de planning maken, en er tussentijds gedurende de dag nog dingen kunnen wijzigen, kunnen wij de planning niet eerder dan 17:00 uur definitief maken.

Kan ik mijn dossier inzien?

De wondverpleegkundigen van QualityZorg registreren elke behandeling in het eigen EPD (Elektronisch Patiënten Dossier): PatDoc. Tijdens de behandeling krijgt u toegang tot een online patiëntenportaal. Hierin vindt u bijvoorbeeld wanneer en hoe laat de verpleegkundige bij u langskomt, de voortgang van de wondgenezing en een logboek (rapportage). Meer informatie over het patiëntenportaal vindt u hier.

Hoe kan ik de geplande zorg afzeggen?

Zodra het geplande zorgmoment aan u is doorgegeven, is het niet meer zomaar mogelijk de zorg af te zeggen. Wij kunnen daarvoor de geplande tijd in rekening brengen. De geplande zorg moet uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden. Daarbij kunnen wij alleen rekening houden met medische afspraken, niet met privé afspraken. Indien u korter dan 24 uur van tevoren afzegt, brengen wij de zorgkosten in rekening door middel van een declaratie bij de zorgverzekeraar.

Ik heb een privé-afspraak, kan de zorg thuis op een ander moment gepland worden?

Nee, we kunnen bij het plannen van het zorgmoment geen rekening houden met privé-afspraken. We houden wel rekening met de medische afspraken die voor u gemaakt zijn en niet verplaatst kunnen worden.

Waar kan ik de afspraken die met mij zijn gemaakt met betrekking tot de wondzorg terugvinden?

In overleg met verwijzer en patiënt worden concrete afspraken gemaakt en vastgesteld in het digitale zorgdossier (PatDoc) van QualityZorg. In het digitale zorgdossier wordt de zorgindicatie en het zorgplan vastgelegd. In het zorgdossier staat ook de geïndiceerde zorg, frequentie van zorg en de duur van de geïndiceerde zorg vermeld.

Krijg ik de wondzorg vergoed?

QualityZorg heeft een overeenkomst met alle ziektekostenverzekeraars, wat voor u betekent dat wij de geleverde zorg rechtstreeks mogen declareren. U krijgt daar geen rekening van.

In het digitale portaal van mijn zorgverzekeraar zie ik een declaratie van Buurtzorg staan terwijl ik zorg heb ontvangen van QualityZorg?

QualityZorg heeft geen overeenkomst met zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ (inclusief de bijbehorende labels). De zorgmomenten voor verzekerden van deze zorgverzekeraars worden gedeclareerd via Buurtzorg Nederland. Buurtzorg Nederland en QualityZorg hebben een samenwerkingsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst die het mogelijk maakt dat QualityZorg de zorgmomenten voor deze verzekerden kan declareren. De zorgmomenten van QualityZorg staan geregistreerd op naam van Buurtzorg Nederland. Door deze samenwerking kan QualityZorg verzekerden van deze zorgverzekeraars voorzien van specialistische wondzorg.

Levert QualityZorg ook wondzorg bij patiënten met een WLZ (ELV of GRZ) indicatie?

Ja, mits de zorginstelling of budgethouder akkoord gaat dat de wondzorg van QualityZorg in onderaanneming geleverd gaat worden. QualityZorg factureert de zorg dan aan de zorginstelling of budgethouder.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

U krijgt wondzorg van QualityZorg, De behandeling wordt geregistreerd in het wond EPD PatDoc. Data uit dit EPD wordt conform de eisen uit ons privacyreglement gedeeld met andere partijen.

Andere partijen zijn:
- Verwijzer. Vaak bent u doorverwezen door uw huisarts, arts of een zorginstelling. Het is natuurlijk belangrijk dat de verwijzer op de hoogte wordt gehouden of het de zorgverlening het gewenste resultaat heeft en of er eventueel complicaties optreden. In dit kader kan het zijn dat wij persoonsgegevens terugkoppelen naar de betreffende verwijzer.
- Elektronisch Patiëntendossier (EPD). QualityZorg maakt gebruik van een EPD genaamd PatDoc. Voor het gebruik van deze tool heeft QualityZorg afspraken gemaakt met de ontwikkelaar, Excen B.V. Het EPD biedt ook de mogelijkheid om wondmateriaal te bestellen. Hiervoor heeft Excen B.V. afspraken met Bosman B.V.
- Zorgverzekeraars. De tijd van de zorgverlening wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar met uitzondering van CZ, Menzis en VGZ (inclusief bijbehorende labels). De zorgmomenten voor verzekerden van deze zorgverzekeraars worden gedeclareerd via Buurtzorg Nederland. QualityZorg en Buurtzorg Nederland hebben hierover afspraken gemaakt die akkoord zijn bevonden door CZ, Menzis en VGZ.

Hoe meet QualityZorg de tevredenheid van patiënten?

QualityZorg voert regelmatig kwaliteitsmetingen uit onder haar patiënten. Voor het uitvoeren van kwaliteitsmetingen wordt gebruik gemaakt van de PREM. Dit is een vragenlijst die de ervaringen en beleving van patiënten die wijkverpleging ontvangen meet. Uitkomsten van de PREM worden conform de AVG-wetgeving verwerkt en gebruikt om de geleverde zorg te verbeteren.

Waar en hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten kunnen volgens onze richtlijnen worden ingediend, zoals beschreven in ons klachtenreglement. Voor een soepele afhandeling vragen wij u vriendelijk deze procedure te volgen.

Ik wil een anonieme melding doen

QualityZorg streeft naar een transparant bedrijfsklimaat en een hoge mate van bedrijfsethiek. We vinden dat iedereen binnen de invloedssfeer van ons bedrijf met respect behandeld moet worden en zich veilig moet voelen. U hebt een belangrijke rol in ons succes.

Onze Whistleblowing (Klokkenluiders) Service
Dankzij de Whistleblowing (Klokkenlluiders) Service krijgt iedereen de mogelijkheid om melding te doen van mogelijke misdragingen of andere aspecten die niet in overeenstemming zijn met onze bedrijfswaarden en -beleidsrichtlijnen. Onze Whistleblowing (Klokkenluiders) Service is een vroeg waarschuwingssysteem om risico's te beperken. Het is een belangrijk hulpmiddel om een hoge mate van bedrijfsethiek te handhaven en ervoor te zorgen dat klanten en publiek hun vertrouwen in ons behouden.

We raden iedereen aan om eerst contact op te nemen met een leidinggevende binnen de eigen organisatie. Indien u het gevoel heeft dat u uw informatie niet openlijk kunt bespreken, bieden we u de mogelijkheid om uw zorgen anoniem te melden.

Wanneer kan ik gebruik maken van de Whistleblowing (Klokkenluiders) Service?
De Whistleblowing (Klokkenluiders) Service kan gebruikt worden om uw zorgen te melden over bepaalde zaken die niet in overeenstemming zijn met onze bedrijfswaarden en -ethiek, en die van invloed zijn op ons bedrijf of het leven of de gezondheid van een persoon. U hoeft uw verdenkingen niet te ondersteunen met bewijsmateriaal. Meldingen moeten echter wel te goeder trouw gedaan worden.

Uw melding wordt op een veilige manier behandeld
Om uw anonimiteit te garanderen, wordt het meldingskanaal beheerd door een externe partner, het Whistleblowing Centre. Het meldingsproces is gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe kan ik een anonieme melding doen?
Op de volgende pagina kunt u een anonieme melding doen: https://report.whistleb.com/nl/qualityzorg